Vallon de l'Ermitage

Vallon de l'Ermitage (PDF, 94 kB, 28.03.2009)Friedrich Dürrenmatt Werkausgabe, Bd. 36: Versuche / Kants Hoffnung
Copyright ©1998 Diogenes Verlag AG Zürich

https://www.cdn.ch/content/cdn/de/home/friedrich-duerrenmatt/duerrenmatt-in-neuenburg/vallon-de-l-ermitage.html