Exhibitions 2010

Foto: Horst Tappe. Copyright: Fondation Horst Tappe

L'esprit Dürrenmatt

26. September 2010 – 20. März 2011

Günter Grass, Bestiarium

Ausstellung „Günter Grass – Bestiarium“

5. Juni – 12. September 2010

Flyer Ausstellung Martial Leiter

«Martial Leiter – Guerres»

from September 25th, 2009, to January 10th, 2010
extended until January 31st, 2010

https://www.cdn.ch/content/cdn/en/home/ausstellungen/alle-ausstellungen/ausstellungen-2010.html